ગરીબી વધે તેને વિકાસ કહેવાય કે ગરીબી ઘટે તેને વિકાસ કહેવાય?

povertyદાણો વાવીએ પછી તે ફૂટે, બે પાંદડે થાય, મૂળ ઊંડાં જાય, થડ મજબૂત થાય, એનાં પર ફૂલ બેસે અને એમાંથી મીઠાં ફળ થાય તો આપણે છોડનો વિકાસ થયો એમ કહીએ છીએ.

ભારતમાં દલિતોની વસ્તી ૧૬.૬ ટકા છે અને આદિવાસીની વસ્તી ૮.૬ ટકા છે. આઝાદીનાં સિત્તેર વર્ષ પછી સરકારી આંકડા પ્રમાણે ૨૧.૬ ટકા એટલે કે પાંચમાં ભાગથી વધારે લોકો ગરીબ છે. સરખા ભાગે જોતાં દલિતોના પણ ૨૧.૬ ટકા લોકો ગરીબ હોવા જોઈએ પણ હકીકતે દલિતોના ૩૨.૫ ટકા લોકો ગરીબ છે અને આદિવાસીના ૨૯.૬ ટકા લોકો ગરીબ છે. એટલે કે ગરીબોમાં સૌથી વધારે દલિત-આદિવાસી છે.

આવક નિયમિત હોય તો ઘર ચાલે, બાળકો ભણે, મકાન સારું બને, બચત થાય. દેશમાં મોટાભાગના લોકો દલિત-આદિવાસી-ઓ.બી.સી. પાસે નિયમિત આવકવાળી નોકરી નથી એટલે તેમનો જીવનનિર્વાહ છૂટક મજૂરી પર જ ચાલે છે. દલિત વસ્તીના ૫૧.૨ ટકા અને આદિવાસી વસ્તીના ૪૨.૫ ટકા લોકો છૂટક મજૂરીથી ગુજરાન ચલાવે છે. દલિતોમાં માત્ર ૧૪ ટકા અને આદિવાસીમાં માત્ર ૮.૧ ટકા કુટુંબ પાસે નોકરીની નિયમિત આવક છે.

૧૯૯૧ની સાલમાં ૭૦ ટકા દલિતકુટુંબો એવા હતા કે જેમની પાસે બિલકુલ જમીન ન હતી અથવા તો એક એકર કરતાં પણ ઓછી હતી. દસ વર્ષ પછી જોઈએ તો જેમની પાસે જમીન નથી અથવા તો એક એકર કરતાં ઓછી છે તેવા દલિતકુટુંબો ૭૫ ટકા થયા છે. એટલે કે છેલ્લાં ૧૦ વર્ષમાં ૫ ટકા વધુ દલિતકુટુંબો જમીન વગરનાં થયાં છે.

વિકાસ થયો હોય તો તેમની પાસે ખેતીની જમીન વધે. વિકાસ થયો હોય તો નોકરી વધે. વિકાસ થયો હોય તો ગરીબી ઘટે.


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s