સફાઈ કર્મચારીને ગટરમાં ઉતારેલ હોવા છતાં તેઓને નિયમો અનુસાર આપવા પાત્ર સલામતી અને સુરક્ષાના સાધનો પુરા પાડવામાં આવેલ ન હતા

નવસર્જન ટ્રસ્ટ, અમદાવાદનો ચેરમેન, રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગ, નવી દિલ્હીને ગાંધીનગર (ગુજરાત)માં  અનુસુચિત જાતિના માનવ અધિકાર ભંગની ફરિયાદમાં કાર્યવાહી કરવા બાબત પત્ર: 

સંદર્ભ – (૧) સેક્ટર -૨૧ પોલીસ સ્ટેશન, ગાંધીનગરમાં અકસ્માત મોત નં- (A.D) ૩૬/૧૫ તા- ૨૧-૦૯-૨૦૧૫, (૨) ફરિયાદી બારેયા જયેશભાઈ કાનાભાઈ ની તા- ૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ની CRPC ૧૫૪(૩) ની લેખિત ફરિયાદ

માનનીય,

તા-૨૧/૦૯/૨૦૧૫ ના રોજ હિલવુડ સ્કુલ, સેક્ટર -૨૫ ગાંધીનગરની બાજુમાં આવેલ ૧૦ ફૂટ ઊંડી ભૂગર્ભ ગટર સાફ કરવા માટે ગટરમાં ઉતરેલ સફાઈ કામદાર કાનાભાઈ ડાહ્યાભાઈ વાલ્મીકી મંગાભાઈ જીવાભાઈ મરૂડાનું ગટરમાં ગૂંગળાઈ જતા મોત થયું હતું. આ ઘટનામાં અજયભાઈ પોપટભાઈ પટેલનાઓ પણ તેમને બચાવવા જતા તેઓ પણ ઝેરી ગેસ લાગવાથી મૃત્યુ પામ્યા હતા. આ સમગ્ર સફાઈનું કામ Gandhinagar Electronics Zone Industries Association (ગેજીયા) સેક્ટર-૨૫, ગાંધીનગર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

આ બનાવમાં સફાઈ કર્મચારીને ગટરમાં ઉતારેલ હોવા છતાં તેઓને નિયમો અનુસાર આપવા પાત્ર સલામતી અને સુરક્ષાના જરૂરી સાધનો પુરા પાડવામાં આવેલ ન હતા. સ્વ. કર્મચારીને ગટરમાં ઉતારવા માટે સ્થાનિક સત્તા તંત્રે પરવાનગી આપી સ્થાનિક અધિકારીની હાજરીમાં ગટરમાં ઉતારવાના હોય છે, તેવી કોઈ કામગીરી કરવામાં આવી ન હતી. પ્રસ્તૃત કિસ્સાઓમાં સુપ્રીમ કોર્ટ અને ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા સાલમતી અને સુરક્ષા અંગે અતિ મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો જાહેર કરીને રાજ્ય સરકારને આ અંગે ચુસ્ત અને કડક પાલન કરવાનું જણાવેલ હોવા છતાં આવા બનાવો શહેરમાં વધી રહ્યા છે.

આ સમગ્ર બનાવમાં સેક્ટર-૨૧, પોલીસ સ્ટેશન, ગાંધીનગર દ્વારા AD no -૩૬/૨૦૧૫ થી નોંધાયેલ છે. આ બનાવમાં સીધી રીતે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ કોન્ગનીઝેબલ ગુન્હો જાહેર થયો હોવા છતાં આજદિન સુધી આ બનાવની FIR નોંધવામાં આવી નથી. આ બનાવમાં જેતે સમયે મૃતકના પરિવારજન દ્વારા કાયદેસરની ફરિયાદ નોંધવાની માંગણી કરી હોવા છતાં આ અંગે આજદિન સુધી કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી.

આ બનાવમાં જવાબદારો વિરુદ્ધ કાયદેસર FIR દાખલ કરવા માટે તા- ૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ મૃતકના વારસદાર બારૈયા જયેશભાઈ કાનાભાઈ દ્વારા સેક્ટર-૨૧ પો.સ્ટેશન, ગાંધીનગરને લેખિત ફરિયાદ આપવમાં આવી હોવા છતાં આજદિન સુધી FIR નોંધવામાં આવી નથી.

નોંધ – _ અગાઉ આવા પ્રકારના બનાવમાં ગુન્હા રજી.નં, ફસ્ટ -૮૦/૧૩ તા-૦૧/૦૪/૨૦૧૩, સેક્ટર -૭ પોલીસ સ્ટેશન, ગાંધીનગરમાં FIR નોંધાયેલ છે.

જવાબદાર અધિકારીઓ –

 • મુખ્યસચિવશ્રી, મુખ્યસચિવનું કાર્યાલય, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
 • અગ્રસચિવ, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
 • અગ્રસચિવ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર
 • અગ્રસચિવ, સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
 • જીલ્લા પોલીસ વડા, ગાંધીનગર
 • જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ, ગાંધીનગર

આ બનાવમાં નીચે મુજબ રાજ્યસરકારને જરૂરી આદેશ / હુકમ કરવાની દાદ માગું છું.

 • આ બનાવમાં બેદરકારી દાખવનાર આરોપીઓ વિરુદ્ધ IPC ની કલમ- 304/A, 337, 338 અને એટ્રોસિટી એક્ટ – 1989 ની કલમ 3(1)6, 3(1)10, 3(2)5 તેમજ The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act -2013 ની કલમ – (5), (6), (7), (9) નો ભંગ થયેલ હોઈ આ બનાવમાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધવવાની કાર્યવાહી કરવાની દાદ માંગું છું. (કામગીરી – જીલ્લા પોલીસ વડા , ગાંધીનગર)
 • આવા બનાવની ફરિયાદ નોંધવા માટે તા-૦૪/૦૨/૨૦૦૬ના રોજ ક્રમાંક-પરચ-૧૦૨૨૦૫-૧૫૭૬-ગ (પાર્ટફાઈલ), થી (ઓ.રવિ), સચિવ, સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, ગાંધીનગર નાઓએ સરકારી પરિપત્ર કરીને આવા બનાવોમાં I.P.C કલમ-304/A, 337,338 નીચે ફોજદારી કાર્યવાહી કરવાના આદેશો જાહેર કરેલ છે) તેમ છતાં આજદિન સુધી આ બનાવમાં FIR ન નોંધનાર પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી. (કામગીરી – જીલ્લા પોલીસ વડા , ગાંધીનગર)
 • આ બનાવના તમામ આરોપીઓની તાત્કાલિક ધરપકડ કરવાની કાર્યવાહી કરવી. (કામગીરી – જીલ્લા પોલીસ વડા , ગાંધીનગર)
 • આ બનાવની લેખિત ફરિયાદ તા- ૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ CRPC -૧૫૪ (૩) મુજબ ની ફરિયાદ આપવા છતાં ગુન્હો દાખલ ન કરનાર પી.આઈ, પોલીસ સ્ટેશન, સે-૨૧, ગાંધીનગર વિરુધ્ધ ફરજમાંથી બેદરકારી વિરુધ્ધ કાર્યવાહી કરવી (કામગીરી – જીલ્લા પોલીસ વડા , ગાંધીનગર)
 • મેન્યુઅલ સ્કેવન્જર્સ પ્રોહીબીશન એક્ટ – ૨૦૧૩ મુજબ આવા બનાવ બનતા અટકે તેની ખાસ તકેદારી જીલ્લા કલેકટરની હોવાથી મહા નગરપાલિકાની ગંભીર બેદરકારી વિરુધ્ધ ફરજમાં બેદરકારી સામે ખાતાકીય તપાસ કરીને શિક્ષાત્મક પગલા ભરવાની કાર્યવાહી કરવાની માંગણી છે. તેમજ આ કાયદાના ભંગ માટે જવાબદાર વ્યક્તિ, સ્થાનિક સત્તા મંડળ વિરુદ્ધ શિક્ષાત્મક અને દંડાત્મક કાર્યવાહી હાથ ધરવી. (કામગીરી – ગૃહ વિભાગ, ગાંધીનગર)
 • સુપ્રીમ કોર્ટ સિવિલ પીટીસન નં – ૫૮૩/૨૦૦૩ ચુકાદા તારીખ – ૨૭/૦૩/૨૦૧૪ ના ભંગ થયેલ હોવાથી આ ચુકાદા મુજબ ભોગ બનનાર પરિવાર દીઠ ૧૦.૦૦ લાખ ( દશ લાખ ) રૂપિયા વળતર ચુક્વવું તેમજ તેમનું પુનઃ વસન કરવાનો હુકમ થયેલ હોઈ આ બનાવમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા કાર્યવાહી કરી મૃતકના વારસદારોને રૂપિયા ૧૦.૦૦ લાખ ( દશ લાખ) વળતર ચુક્વવું તેમજ તેમનું પુનઃ વસન કરવુ. (કામગીરી – સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, ગાંધીનગર)
 • ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ચુકાદા ( કેશ નં સ્પે.સિવિલ એપ્લીકેસન નં ૧૧૭૦૬/૨૦૦૪ અને ૮૯૮૯/૨૦૦૧) ના અમલીકરણમાં નિષ્ફળ રહેલ રાજ્ય સરકારના શહેરી વિકાસ વિભાગ, અને માર્ગ અને મકાન વિભાગ, ગાંધીનગર ના જવાબદાર અધિકારી વિરુદ્ધ શિક્ષાત્મક પગલા ભરવાની દાદ માગું છું.  (કામગીરી – સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, ગાંધીનગર)

ઉપરોક્ત બનાવમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટ અને સુપ્રીમકોર્ટના ચુકાદાનો ભંગ કરવામાં આવ્યો છે. તેમજ ભારતના બંધારણની કલમ -૧૪,૧૫,૧૭ અને ૨૧ – ગૌરવ પૂર્ણ જીવન જીવવાના અધિકારનો ભંગ રાજ્ય સરકાર દ્વારા થયેલ છે. જેથી આ માનવ અધિકાર ભંગના બનાવમાં તાત્કાલિક પગલા ભરીને ભોગ બનનાર પરિવારને ન્યાય આપવા ઉપરોક્ત માંગણીઓમાં રાજ્ય સરકારને જરૂરી આદેશ / હુકમ કરવાની દાદ માગું છું.

આપનો વિશ્વાસુ
કિરીટ રાઠોડ


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s